Rooma kirja seletus

9.00 

Tuntud Uue Testamendi õppejõu kommentaar Pauluse kirjale roomlastele.

Tootekood: PA-00181 Kategooria:

Uue Testamendi õppejõu Osvald Tärgi kommentaar Pauluse kirjale roomlastele.

Autori eessõna
Rooma kirja uurides ärgem unustagem, et meie ees on maailma vaimuliku kirjanduse erakordne teos. Siin on kristlust esitatud nii üldiselt ja haaravalt, et tõlgendamistes peame unustama kõik tühised erinevused Rooma kirja seletamisel ja tänuga tunnustama seda, mida Jumal apostli kaudu teinud on. Varane kristlus hindas Rooma kirja sedavõrd kõrgelt, et andis talle Piiblis erilise koha. Pärast UT ajaloolisi raamatuid on see esimene apostlite kirjade hulgas. Talle on antud järjekorras esimene number Pauluse kirjade hulgas, kuigi Tessaloonika, Galaatia ja Korintose kirjad kirjutati varem.

Rooma kirja tähtsust on võimatu ülehinnata. See kiri on Pauluse vaimulik testament, mis on kirja pandud siis, kui ta oli valmis märtrisurma minema. See on kõige täiuslikum teos Pauluse teoloogiast ja on evangeelsetele uskkondadele erakordselt väärtuslik.

Kogu kristluse ajaloo vältel pole Rooma kiri kunagi taganenud oma auühtegi osaväärselt kohalt. Niisugused erinevate koolkondade inimesed nagu Augustinus, Thomas Aquinost, Luther, Calvin, Wesley, Spurgeon ja Karl Barth on kõik tunnistanud end Rooma kirja võlglasiks. Suured reformaatorid on ikka ja jälle just seda teost esile tõstnud. Ta on olnud kristluse suurte liikumiste keskmes. Mainigem vaid reformatsiooni XVI sajandil ja ärkamisliikumisi XVIII sajandil. Rõõmuga võime tõdeda, et huvi Rooma kirja vastu on haaranud ka tänapäeva protestantlikku mõtlemist. Kui 1918. aastal ilmus Karl Barth’i Der Römerbrief, siis ütles autor, et ta kirjutas seda teost avastaja rõõmuga. Ta oli teinud avastuse ja ruttas seda teistelegi kuulutama. Reaktsioon ei jäänud tulemata. On fakt, et Teise maailmasõja eelõhtuks oli Barth’i kriisi teoloogia haaranud suure osa protestantlikust maailmast. Veel kord ilmnes Rooma kirja erakordne jõud.

Rooma kirja esimene osa (ptk-d 1-11) on valminud vaimuliku seminari õppematerjalina. Kavatsesin, kui vanaduspäevadel aega jätkub, kirjutada ka teise osa (ptk-d 12-16).

Teise osa jaoks olin varem juba teinud üsna ulatuslikke märkmeid. Head abilised (kes oma nime ei soovi avaldada) on märkmete alusel koostanud ka teise osa seletuse. Olen neile väga tänulik.

Autori süü tõttu on selles puudusi rohkesti. Peatükid 12-16 on ennemini märkmete kogu kui seletus. Kokkusurutud sõnastuse tõttu võib mõni mõte ebaselgeks jääda. Loodan, et märkmete kasutajad seda lahkesti vabandavad.

Pärast käsikirja koostamist olen käesolevad märkmed hoolega läbi lugenud. Selle õpetuslikud seisukohad vastavad autori omadele.

Uue Testamendi tsitaadid on võetud peamiselt 1938. a tõlkest.

O. Tärk
Tallinnas 1983. a.

Sisukord
Eessõna 9
Rooma kirja analüüs – 11
Sissejuhatus – 79
Paulus 1:1 – 85
Evangeelium, mida Paulus kuulutab 1:2–3 – 89
Evangeelium, mida Paulus kuulutab 1:4–6 – 93
Pauluse tervitus 1:7 – 97
Pauluse isiklik suhe Roomaga 1:8–15 – 101
Suur teema 1:16–17 – 107
Paganate jumalatu elu 1:18–20 – 114
Jumalatu elu tagajärjed 1:21–32 – 118
Inimlik kohtumõistmine 2:1–3 – 124
Kohtumõistja väärvaated 2:4–16 – 127
Kohus kohtumõistja üle 2:17–29 – 131
Vastuväited Paulusele 3:1–8 – 136
Kõik on pattu teinud 3:9–20 – 141
Jeesus 3:21–22 – 145
Õigeksmõistmine 3:22b–24 – 149
Õigeksmõistmise õigustus 3:25–26 – 153
Võidukas tulemus 3:27–31 – 157
Aabrahami õigeksmõistmine 4:1–5 – 162
Taaveti õigeksmõistmine 4:6–8 – 168
Aabraham – usklike isa 4:9–17 – 172
Aabraham – sõnainimene 4:18–25 – 178
Õigeksmõistmise õnnistus 5:1–2a – 184
Õigeksmõistmise õnnistus 5:2b–5 – 189
Õigeksmõistmise õnnistus 5:6–11 – 194
Kristus ja Aadam 5:12–21 – 198
Surnud patule 6:1–4 – 206
Pöördumise õnnistuse väärtus 6:5, 8 – 211
Kristusega surnud 6:6–7 – 215
Kristusega üles tõusnud 6:9–10 – 219
Surmaelu teostamine 6:11–12 – 223
Surmaelu teostamine 6:13–14 – 229
Jumala valitsuse all 6:15–16 – 234
Jumala valitsuse all 6:17–20 – 238
Jumala valitsuse all 6:21–22 – 242
Jumala valitsuse all 6:23 – 246
Näide teisest abielust 7:1–6 – 251
Käsu otstarve ja ülesanne 7:7–13 – 256
Vilets inimene 7:14–25 – 263
Kes on see vilets inimene? 7:24a – 268
Viletsa inimese palve 7:24 – 273
Kristuses Jeesuses 8:1–2 – 277
Vabastamine 8:3–4 – 284
Liha ja vaim 8:5–11 – 288
Võlglase elu 8:12–13 – 299
Jumala lapsed 8:14–17 – 303
Jumala laps ja kannatused 8:18 – 312
Kogu loodu ägab 8:19–23 – 316
Abi lootuse läbi 8:24–25 – 320
Abi Püha Vaimu läbi 8:26–27 – 324
Kannatuste teekonna viimne osa 8:28–30 – 329
Võiduhümn 8:31–39 – 338
Ülevaade peatükkidest 9–11 – 345
Paulus ja Iisrael 9:1–5 – 349
Äravalimine endistel aegadel 9:6–13 – 355
Jumala äravalimise õigus 9:14–18 – 360
Jumal õiguse kaitseks 9:19–29 – 366
Inimese vastutus äravalimisel 9:30–33 – 374
Usu õigus ja inimese õigus 10:1–4 – 381
Usu õiguse lihtsus 10:5–8 – 386
Usu õiguse lihtsus 10:9–11 – 391
Usu õiguse universaalsus 10:12–13 – 397
Usu õiguse omandamine 10:14–17 – 402
Suhtumine usu õigusesse 10:18–21 – 408
Lootus ülejäägi kaudu 11:1–10 – 414
Iisrael ja Jumala võimalused 11:11–16 – 424
Nõuandeid paganaile 11:17–24 – 430
Saladus Iisraeli päästmisest 11:23–32 – 436
Jumala ülistus 11:33–36 – 445
Rooma kirja eetiline osa 12–15:13 – 451
Ihu ohver 12:1 – 455
Meeleuuendus 12:2 – 461
Alandus 12:3 – 466
Alanduse tähtsus koguduses 12:4–8 – 469
Vennaarmastus koguduses 12:9–13 – 474
Ligimesearmastus 12:14–16 – 484
Ligimesearmastus 12:17–21 – 489
Kristlane organiseeritud ühiskonnas 13:1–10 – 496
Püha elu virgutus 13:11–14 – 502
Suhtumine usu poolest nõrkadesse 14:1–4 – 509
Päevade pühitsemise küsimus 14:5 – 514
Elamine Issandale 14:6–9 – 522
Jumala kohtud 14:10–12 – 532
Tugevate kohustused 14:13–23 – 535
Kristuse eeskujul 15:1–3 – 544
Pühakiri 15:4 – 548
Palve osaduses 15:5–7 – 552
Kõigi usklike vendlus 15:8–13 – 556
Paulus ja Rooma kiri 15:14–16 – 562
Paulus ja ta töö 15:17–21 – 566
Pauluse tulevikukavatsused 15:22–29 – 570
Pauluse vajadused 15:30–33 – 575
Koguduse käsiline 16:1–2 – 581
Pauluse tervitused 16:3–16 – 584
Rooma kirja viimane manitsus 16:17–20 – 588
Pauluse kaaslaste tervitused 16:21–24 – 593
Vaade Jumalale 16:25–27 – 597