Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Pauluse Raamatupood OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Pauluse Raamatupood OÜ-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Pauluse Raamatupood OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Pauluse Raamatupood OÜ (reg. kood 11171153, Riia 27, Tartu 51010).

Kliendiandmete volitatud töötlejad on:

Postiteenuse osutajad, selleks et tellitud kaup kliendile kätte toimetada;
Reklaamiteenuse pakkujad, sh sotsiaalmeedia teenuse osutajad, kellele edastame vaid neid andmeid, mis on vajalikud selleks, et teavitada klienti uutest toodetest ja kampaaniatest ning analüüsida klientide käitumist e-poes;
Infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted, selleks et tagada Pauluse Raamatupood OÜ e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine.

Pauluse Raamatupood OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis:

Pauluse Raamatupood OÜ võib koguda järgmiseid andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • elukoht/asukoht;
 • arveldusarve;
 • kontaktandmed;
 • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed);
 • harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed (nt teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu ning kaebustega seotud andmed);
 • kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud Pauluse Raamatupood OÜ-ile sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh on Pauluse Raamatupood OÜ-il õigus salvestada kõiki kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

  Seaduses sätestatud alustel on Pauluse Raamatupood OÜ-il õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Pauluse Raamatupood OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut, mis põhineb:
  • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
  • juriidilise kohustuse täitmisel;
  • Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil.
 • osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat, mis
  põhineb:
  • kliendi nõusolekul;
  • Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil täiustada Pauluse Raamatupood OÜ teenuseid ja tooteid;
  • parandada kliendi kasutajakogemust ja arendada uusi tooteid ning teenuseid.
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), mis põhineb:
  • Kliendi nõusolekul;
  • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil; 
  • juriidilise kohustuse täitmisel;
 • Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Pauluse Raamatupood OÜ teenuste ning toodete väärkasutamist või õigusvastast kasutamist.
 • täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele), mis
  põhineb:
  • lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel kliendi soovil;
  • juriidilise kohustuse täitmisel;
  • Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil usaldusväärseks riskijuhtimiseks ja äriühingu üldjuhtimiseks.

Millistel juhtudel Pauluse Raamatupood OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Postitusfirmadega on Pauluse Raamatupood OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kes on Kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Kus töödeldakse kliendiandmeid?

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.
Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Asjakohane kaitsemeede on:

 • kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi;
 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;
 • vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Pöördumise korral saab klient täpsemat infot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

Kuidas kasutab Pauluse Raamatupood OÜ kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Pauluse Raamatupood OÜ saadab klientidele Pauluse Raamatupood OÜ pakkumisi. Samuti edastatakse klientidele pakkumisi, mille on teinud Pauluse Raamatupood OÜ poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kuidas kasutab Pauluse Raamatupood OÜ profiilianalüüsi personaalsete pakkumiste tegemiseks?

Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, elukohta. Profiilianalüüsi kasutatakse turunduse eesmärgil, mis põhineb Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil, lepingu täitmisel või kliendi nõusolekul.

Pauluse Raamatupood OÜ võib kliendiandmeid töödelda digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks teenuste vaadete kohandamine kasutatavale seadmele ja kliendile personaalsete pakkumiste loomine (välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud). Selline turundus võib põhineda sellel, milliseid teenuseid ja kuidas klient kasutab.

Tuginedes Pauluse Raamatupood OÜ-i õigustatud huvile, tagab Pauluse Raamatupood OÜ profiilianalüüsil põhinevate personaalsete pakkumiste tegemise ja turundamisega eraisikutest klientide mugava e-poe keskkonna kasutamise.

Millised on kliendi õigused?

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemise suhtes, kui kliendiandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
 • taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui neid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui kliendiandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu täitmiseks;
 • piirata oma kliendiandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Pauluse Raamatupood OÜ hindab kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • saada infot, kas Pauluse Raamatupood OÜ töötleb tema kliendiandmeid ja juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 • saada ise esitatud kliendiandmeid, mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 • esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht:  www.aki.ee) , kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti pauluse.raamatupood@eelk.ee vahendusel või telefoni (+372) 738 4045 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti pauluse.raamatupood@eelk.ee vahendusel või telefonil (+372) 738 4045.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kui kaua kliendiandmeid säilitatakse?

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Pauluse Raamatupood OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 738 4045 või kirjutage e-posti aadressil
pauluse.raamatupood@eelk.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kell 10.00-18.00.